Mænd af Mod prisen, 1989

Bestyrelsen for Kennedy Selskabet i Danmark har besluttet at tildele som pris for året 1989 John F. Kennedys bog "Mænd af Mod" til FN’s generalsekretær, Javier Peréz de Cuéllar med følgende begrundelser:
Lige siden sin udnævnelse til generalsekretær har Javier Peréz de Cuéllar modigt udfordret De Forenede Nationer:
Det har medført, at organisationen efter at have været placeret ude ved sidelinien af mange tragiske forløb er blevet langt mere involveret som et forum, en katalysator og et organ for retfærd og fred i og mellem nationerne.
I sin rapport om FN’s arbejde den 7. september 1982 sagde han:
”Vi mangler ofte det fremsyn at skelne mellem kortfristede fordele og langsigtede fremskridt, mellem politisk smarte standpunkter og det absolut nødvendige mål: at skabe en civiliseret og fredelig verdensorden …..et vigtigt første skridt ville være en bevidst genforpligtelse hos regeringerne overfor FN-pagten.”
Han fortsatte: ”Vi er farligt nær et nyt internationalt anarki.”
Og: ”Uheldigvis har der været en tendens til at undgå at forelægge kritiske problemer for Sikkerhedsrådet, eller at gøre det for sent …. Det er vigtigt at vende denne tendens, dersom Sikkerhedsrådet skal kunne udøve sin rolle som den væsentligste verdensautoritet med hensyn til international fred og sikkerhed…
Tilstrækkelige arbejdsrelationer mellem Sikkerhedsrådets permanente medlemmer er en ufravigelig betingelse for dets effektivitet.”
I sin rapport den 5. september 1984, sagde han:
”Den vision, der er udtrykt i FN-pagten, består, og vi burde samle os om den”.
Den 3. september 1985 kom han med følgende advarsel:
”De, der er optaget af og fortsætter med våbensalg, har et særligt tungt ansvar.”
Han fortsatte:”Jeg appellerer til alle stater om at understøtte, styrke og deltage i de ordninger, der er oprettet for at undersøge krænkelser af menneskerettighederne og sikre beskyttelsen af dem … Lad os huske alt det, vi har fælles som mennesker….”
I sin rapport den 9. september 1986 gentog han denne advarsel:
”Hengivenheden over for FN-pagtens principper bør udtrykkes i konkret handling og ikke blot i talemåder.”
Den 9. september 1987 roste han ”…… lande, der har akcepteret Den internationale Domstols afgørelser …. vejen, der foreskrives i FN-pagen …. fornuftens og fredens vej.”
Han fortsatte:”Det må være De Forenede Nationers fortsatte mål at opmuntre til universel respekt for menneskerettighederne og at tilføre dette og andre store sociale problemer styrken i internationalt samarbejde.”
Den 14. september 1988 advarede han:
”International tillid ville hvile på kviksand, dersom de hjemlige nødvendigheder, som føles af regeringer, bliver tilladt at tilsidesætte de internationale forpligtigelser, de højtideligt har påtaget sig”.
I sin tale til den norske nobelkomité – efter fredsprisen til FN’s fredsbevarende styrker for 1988 – som han holdt i Oslo den 9. januar 1989, fremsatte han følgende forslag:
”At finansiere den fredsbevarende virksomhed mod krige og konflikter gennem en passende international afgift på alt våbensalg !”
Han sagde videre:
”Hvis fredsarbejdet skal lykkes, kræves der en stærk og understøttende international enighed, begyndende i Sikkerhedsrådet. En fredsbevarende operation kræver disciplinerede og bredt repræsenterende styrkekontingenter og en effektiv integreret ledelse …., og udviklingen af international fredsbevaring har en væsentlig plads, ligesom bevidstheden om politiet for borgernes skyld var vigtig for udviklingen af retssamfundet i de nationale stater”.