Mænd af Mod prisen, 2008

Kennedy Selskabet har for året 2008 besluttet at give John F. Kennedys bog ”Mænd af Mod” som pris til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre i Danmark (RCT) for vedholdende, saglig og modig indsats mod tortur og for rehabilitering af torturofre.

Denne indsats, som begyndte som en pionerindsats ved dets stifter, overlæge Inge Genefke, er i god overensstemmelse med præsident John F. Kennedys ord i 1961:”Vi er uvillige til at bevidne eller tillade en langsom tilintetgørelse af de menneskerettigheder, denne nation altid har æret, og som vi ærer også i dag.”
Ved 25-års jubilæet for RCT i 2006 præciserede direktør Bengt H. Sjölund:
Derfor fokuserer RCT mere end nogensinde på behovet for at mobilisere global viden for at imødegå tortur og organiseret vold.”
I 2006 konstaterer RCT, at ”Krigen mod terror” siden den 11. september 2001 har sat forbuddet mod tortur under pres. Fangelejren på Guantanamo på Cuba blev oprettet i 2002. Tortur i Abu Ghraib fængslet i Irak blev afsløret i 2004. 
I årsberetningen for 2007 har RCT sat fokus på Danmarks forhold til gældende konventioner mod tortur. Heri nævnes, at Danmark har været foregangsland for menneskerettighederne. Herom udtalte udenrigsministeren samme år: ”Bekæmpelse af tortur må derfor fortsat være en mærkesag for Danmark.”

I årsberetningen for 2007 har RCT sat fokus på FN’s kritiske syn på følgende konkrete forhold i Danmark, at ”Danmarks udbredte brug af isolations-fængsling er endnu en gang udsat for kritik,” at ”forbudet mod at udlevere personer til lande, hvor de risikerer tortur, kan ikke gradbøjes,” at Danmark må ”have et uafhængigt nævn, som kan se på politianklager,” og at der er ”for lange ventetider for danske asylansøgere i asylcentre.”
Den 13. marts 2008 henstillede RCT i brev til statsministeren, ”at Danmark snarest over for den amerikanske præsident George W. Bush åbent og i klare vendinger protesterer mod det veto, som præsident Bush har nedlagt over for Kongressen og Senatets forsøg på at begrænse CIA’s brug af torturlignende afhøringsmetoder, bl. a. water-boarding.” Brevet sluttede: ”Det gode forhold til USA, som understreget under Deres nylige besøg i USA, gør det særligt vigtigt, at Danmark klart tager afstand fra den amerikanske præsidents veto.
Dermed bad RCT statsministeren om at følge - vor prismodtager - forbunds-kansler Willy Brandts ord: ”Den bedste ven er ikke skulderklapperen, men den, der yder én den fornødne kritik.”KENNEDY SELSKABET